สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
3 terms £16,395 £16,395 885,330
4 terms £21,595 - £21,595 1,166,130
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 54 บาท

#exception_error { background: #ddd; font-size: 1em; font-family:sans-serif; text-align: left; color: #333333; } #exception_error h1, #exception_error h2 { margin: 0; padding: 1em; font-size: 1em; font-weight: normal; background: #911911; color: #FFFFFF; } #exception_error h1 a, #exception_error h2 a { color: #FFFFFF; } #exception_error h2 { background: #666666; } #exception_error h3 { margin: 0; padding: 0.4em 0 0; font-size: 1em; font-weight: normal; } #exception_error p { margin: 0; padding: 0.2em 0; } #exception_error a { color: #1b323b; } #exception_error pre { overflow: auto; white-space: pre-wrap; } #exception_error table { width: 100%; display: block; margin: 0 0 0.4em; padding: 0; border-collapse: collapse; background: #fff; } #exception_error table td { border: solid 1px #ddd; text-align: left; vertical-align: top; padding: 0.4em; } #exception_error div.content { padding: 0.4em 1em 1em; overflow: hidden; } #exception_error pre.source { margin: 0 0 1em; padding: 0.4em; background: #fff; border: dotted 1px #b7c680; line-height: 1.2em; } #exception_error pre.source span.line { display: block; } #exception_error pre.source span.highlight { background: #f0eb96; } #exception_error pre.source span.line span.number { color: #666; } #exception_error ol.trace { display: block; margin: 0 0 0 2em; padding: 0; list-style: decimal; } #exception_error ol.trace li { margin: 0; padding: 0; } .js .collapsed { display: none; }

ErrorException [ Warning ]: mkdir(): Permission denied

FCPATH/modules\un\models\un_model.php [ 258 ]

253 
254         if(!file_exists(FCPATH . $file_dest))
255         {
256           $_dirname = dirname(FCPATH . $file_dest);
257           if(!file_exists($_dirname) || !is_dir($_dirname))
258             mkdir($_dirname, 0755, true);
259 
260 
261           if(file_exists($_dirname))
262           {
263             $img = new Zebra_Image();
 1. {PHP internal call} » MY_Exceptions::error_handler(arguments)

 2. FCPATH/modules\un\models\un_model.php [ 258 ] » mkdir(arguments)

 3. FCPATH/public\themes\isc\front\course-details.php [ 150 ] » Un_Model->photo_resize(arguments)

 4. FCPATH/application\third_party\MX\Loader.php [ 315 ] » include(arguments)

 5. FCPATH/application\core\MY_Loader.php [ 110 ] » MX_Loader->_ci_load(arguments)