หลักสูตรที่เปิดสอน

 • St Giles, GE Peak Afternoon 20, Cambridge, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £1,688 £1,688 67,520
  12 Weeks £2,388 £2,388 95,520
  24 Weeks £4,488 £4,488 179,520
  36 Weeks £6,732 £6,732 269,280
  หมายเหตุ :

  คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท **โปรโมชั่นลดค่าเรียน ปี 2021

 • St Giles, GE Peak Morning 20, Cambridge, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,248 £2,480 89,920
  12 Weeks £3,180 £3,180 127,200
  24 Weeks £5,592 £5,592 223,680
  36 Weeks £8,388 £8,388 335,520
  หมายเหตุ :

  คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท **โปรโมชั่นลดค่าเรียน ปี 2021

 • St Giles, Intensive 28, Cambridge, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,872 £2,872 114,880
  12 Weeks £4,284 £4,284 171,360
  4 Weeks £6,864 £6,864 274,560
  36 Weeks £10,296 £10,296 411,840
  หมายเหตุ :

  คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท **โปรโมชั่นลดค่าเรียน ปี 2021

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
2 Bateman St, Cambridge CB2 1LR, United Kingdom