สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,590 - - 125,650
12 weeks $5,385 - - 188,475
24 weeks $10,770 - - 376,950
36 weeks $16,155 - - 565,425
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท

The New England School of English, Boston

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

36 John F. Kennedy St. Cambridge, MA 02138 USA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม