สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,560 - $2,560 89,000
12 weeks $3,420 - $3,420 119,700
24 weeks $6,480 - $6,480 226,800
32 weeks $9,720 - $9,720 340,200
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท โปรโมชั่น ส่วนลดค่าใบสมัครเรียน และ ค่าอุปกรณ์การเรียน เมื่อสมัครภายในเดือนมิถุนายน 2016และเริ่มเรียนภายใน มีนาคม 2560 เท่่านั้น

ILSC, New York

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม