สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
1 year $9,600 $9,600 336,000
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท หลักสูตร 2 ปี ราคาที่ระบุคือราคาค่าเล่าเรียนต่อ 1 ปีการศึกษาเท่านั้น ** ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ **

Highline College, Seattle

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

2400 S. 240 St. , Des Moines, WA 98198-9800

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม