สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $1,280 - $1,280 44,800
12 weeks $1,740 - $1,740 60,900
24 weeks $3,120 - $3,120 109,200
36 weeks $4,320 - $4,320 151,200
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 35 บาท Promotion 2017

New York Language Center, Queens

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

Jackson Heights, Queens - 37-66 82nd street, 2nd FL, Jackson Heights, NY 11372

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม