สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeeks $1,360 - $1,360 44,880
12 Weeks $2,040 - $2,040 67,320
24 Weeks $4,080 - $4,080 134,640
36 Weeks $6,120 $6,120 201,960
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นสมัครเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018เป็นต้นไป

LASC, Los Angeles

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

LASC Los Angeles Campus 3530 Wilshire Blvd., #190 Los Angeles, CA 90010

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม