หลักสูตรที่เปิดสอน

  • Master Degree
    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    1 year £11,900 £11,900 642,600
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 54 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Boughton Green Rd,Northampton,NN2 7AL,สหราชอาณาจักร