หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive 30, London, LSI, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,920 £1,720 77,400
  12 Weeks £3,780 £2,520 113,400
  24 Weeks £6,240 £4,320 194,400
  36 Weeks £9,360 £6,480 291,600
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน December 2021 นี้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
19-21 Ridgmount Street London WC1E 7AH