หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Foundation Certificate, Bournemouth University (Pathway)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  Business, Law and Finance 2 Term £12,230 £12,230 538,120
  Business, Law and Finance 3 Term £13,230 £13,230 582,120
  Events, Tourism and Hospitality 2 Term £12,230 £12,230 538,120
  Events, Tourism and Hospitality 3 Term £13,230 £13,230 582,120
  หมายเหตุ :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Bournemouth University