หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Certificate and Diploma in Commercial Cookery & Hospitality Management Course
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  Certificate IV in Kitchen Management (84weeks) 10 Term $14,000 - $14,000 322,000
  Diploma of Hospitality Management (26weeks) 3 Term $3,900 - $3,900 89,700
  Total Package 110 weeks / 13 Term $17,900 - $17,900 411,700
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 23 THB โปรโมชั่นยื่นใบสมัครก่อน 31 Mar 2024 เท่านั้น (ค่าเล่าเรียนแบ่งชำระเป็นเทอมได้) ค่า Material Fee $1,400 ตลอดหลักสูตร

 • General English Course
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,400 - $2,400 55,200
  12 weeks $3,600 $3,600 82,800
  24 weeks + Free 1 weeks $7,200 - $7,200 165,600
  36 weeks + Free 2 weeks $10,800 $10,800 248,400
  48 weeks + Free 2 weeks $14,400 $14,400 331,200
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 23 THB โปรโมชั่นยื่นใบสมัครก่อน 30 Mar 2024 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Level 3, 119 Charlotte Street Brisbane 4000