หลักสูตรที่เปิดสอน

  • Master Degree (Business)
    ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
    1 year £13,500 £13,500 729,000
    หมายเหตุ :

    อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท = 54 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Newcastle City Campus,2 Ellison Pl,Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear NE1 8ST,สหราชอาณาจักร