หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Stafford House International, Toronto GE,( Super Intensive 30 Lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,360 30% $2,352 54,096
  12 Weeks $4,800 30% $3,360 77,280
  24 Weeks $8,880 30% $6,216 142,968
  36 Weeks $12,960 30% $9,072 208,656
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 23 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% + Free ค่าใบสมัคร สมัครภายใน December 2020

 • Stafford House International, Toronto, GE,( Intensive 25 Lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,040 30% $2,128 48,944
  12 Weeks $4,320 30% $3,024 69,552
  24 Weeks $7,920 30% $5,544 127,512
  36 Weeks $11,520 30% $8,064 185,472
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 23 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% + Free ค่าใบสมัคร สมัครภายใน December 2020

 • ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,880 30% $2,016 52,416
  12 Weeks $4,080 30% $2,856 74,256
  24 Weeks $7,680 30% $5,376 139,776
  36 Weeks $11,160 30% $7,812 203,112
  หมายเหตุ :

 • Stafford House International, Toronto, GE,( Standard 20 Lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,640 30% $1,848 42,504
  12 Weeks $3,720 30% $2,604 59,872
  24 Weeks $6,720 30% $4,704 108,192
  36 Weeks $9,720 30% $6,804 156,492
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 23 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% + Free ค่าใบสมัคร สมัครภายใน December 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Stafford House St. Toronto, On, Canada