LSI Auckland ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Auckland ใกล้คาเฟ่ ร้านอาหาร และ ใกล้กลับการขนส่งสาธารณะหลายๆในหลากหลายเส้นทาง ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศที่อบอุ่นที่พร้อมจะต้อนรับนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก นักเรียนสามารถที่จะมองจากหน้าต่างเห็นห้องเรียนเห็นสวนสาธารณะ Mayer Park เรามีอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย อาทิ อินเตอร์เน็ต ห้องคอมพิวเตอร์ ทีวี ดีวีดี ห้องสมุด และ ห้องพักผ่อนของนักเรียน
ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,120 - $2,560 53,760
12 weeks $4,620 - $3,840 80,640
24 weeks $8,208 - $6,360 133,560
48 weeks $12,312 - $9,540 200,340
หมายเหตุ :