หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Stafford House School of English, GE (Super Intensive 30 lessons), London, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £3,080 20% £2,464 110,880
  12 Weeks £4,140 20% £3,312 149,040
  24 Weeks £7,080 20% £5,664 254,880
  36 Weeks £10,260 20% £8,208 369,360
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 20%เมื่อสมัครภายใน 31 October 2021

 • Stafford House School of English, (Standard 20 lessons), London, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,560 15% £2,176 95,744
  12 Weeks £3,600 15% £3,060 134,640
  24 Weeks £6,240 15% £5,304 233,376
  36 Weeks £9,360 15% £7,956 350,064
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 15% เมื่อสมัครภายใน 31 October 2023

 • Stafford House School of English, (Intensive 25 lessons), London, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £2,760 20% £2,208 99,360
  12 weeks £3,660 20% £2,928 131,760
  24 weeks £6,480 20% £5,184 233,280
  36 weeks £9,180 20% £7,344 330,480
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 20%เมื่อสมัครภายใน 31 October 2021

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม