หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Stafford House School of English, Cambridge - GE (Intensive 30 lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,880 25% £2,160 95,040
  12 Weeks £3,840 25% £2,880 126,720
  24 Weeks £6,480 25% £4,860 213,840
  36 Weeks £9,360 25% £7,020 308,880
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

 • Stafford House School of English, Cambridge - GE ( Essential 20 lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,240 25% £1,680 73,920
  12 Weeks £3,120 25% £2,340 102,960
  24 Weeks £5,400 25% £4,050 178,200
  36 Weeks £7,740 25% £5,805 255,420
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

 • General English Standard / IELTS Standard 25
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £2,560 25% £1,920 84,480
  12 weeks £3,360 25% £2,520 110,880
  24 weeks £5,880 25% £4,410 194,040
  36 weeks £8,280 25% £6,210 273,240
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
15 Round Church St, Cambridge CB5 8AD