หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Stafford House School of English, GE (Super Intensive 30 lessons), Cambridge, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £3,000 30% £2,100 86,100
  12 Weeks £4,020 30% £2,814 115,374
  24 Weeks £6,840 30% £4,788 196,308
  36 Weeks £9,900 30% £6,930 284,130
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 30%เมื่อสมัครภายใน 31 December 2020

 • Stafford House International, GE ( Standard 20 lessons), Cambridge, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,360 30% £1,652 67,732
  12 Weeks £3,300 30% £2,310 94,710
  24 Weeks £5,760 30% £4,032 165,312
  36 Weeks £8,280 30% £5,796 237,636
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 30% เมื่อสมัครภายใน 31 December 2020 นี้

 • Stafford House School of English, GE(Intensive 25 lessons), Cambridge, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £2,680 30% £1,876 76,916
  12 weeks £3,540 30% £2,478 101,598
  24 weeks £6,360 30% £4,452 182,532
  36 weeks £8,828 30% £5,292 253,462
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 30%เมื่อสมัครภายใน 31 December 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
15 Round Church St, Cambridge CB5 8AD