หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Stafford House School of English, GE (Super Intensive 30 lessons), Cambridge, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £3,000 30% £2,100 94,500
  12 Weeks £4,020 30% £2,814 126,630
  24 Weeks £6,840 30% £4,788 215,460
  36 Weeks £9,900 30% £6,930 311,850
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 30%เมื่อสมัครภายใน 31 October 2021

 • Stafford House International, GE ( Standard 20 lessons), Cambridge, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,360 30% £1,652 74,340
  12 Weeks £3,300 30% £2,310 103,950
  24 Weeks £5,760 30% £4,032 181,440
  36 Weeks £8,280 30% £5,796 260,820
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 30% เมื่อสมัครภายใน 31 October 2021 นี้

 • Stafford House School of English, GE(Intensive 25 lessons), Cambridge, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £2,680 30% £1,876 84,420
  12 weeks £3,540 30% £2,478 111,510
  24 weeks £6,360 30% £4,452 200,340
  36 weeks £8,828 30% £5,292 235,140
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 30%เมื่อสมัครภายใน 31 October 2021

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
15 Round Church St, Cambridge CB5 8AD